Aktualności

Czas na inwestycje w innowacje


Coraz większa liczba przedsiębiorców poszukuje bezzwrotnych źródeł dofinansowywania inwestycji, które planuje przeprowadzić w swoich firmach. Problem pojawia się w momencie znalezienia konkretnej pomocy finansowej, bowiem większość przedsiębiorców poszukuje dotacji na cele inwestycyjne związane dla przykładu z zakupem nowego sprzętu czy rozbudowy posiadanej infrastruktury.


Takie wydatki trudno powiązać z innowacyjnością, a to komplikuje sprawę, ponieważ obecnie większość środków, szczególnie w naszym regionie, przeznaczonych jest na czysto innowacyjne działania inwestycyjne. W przypadku inwestycji, które charakteryzują się innowacyjnością, ale bezpośrednio przyczynią się do poszerzeniu produkcji czy zakresu usług, to innowacyjność będzie rozpatrywana na pierwszym miejscu. Z pozyskaniem środków na typowe działania inwestycyjne, jak np. zakup maszyny czy doposażenie miejsca pracy, jest już znacznie trudniej. Taka sytuacja na rynku funduszy unijnych nie odstrasza jednak małych firm, a nawet osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które to coraz śmielej sięgają po instrumenty wsparcia w formie dotacji. Obecnie jest najlepszy czas, aby się tym zainteresować, ponieważ przedsiębiorcy, obok samorządów, są największymi beneficjentami funduszy unijnych (na ich rozwój w latach 2014-2020 przeznaczono blisko 20 mld euro). Jest to sytuacja, która w kolejnych latach może się już nie powtórzyć.

Największe możliwości pozyskania finansowanego wsparcia czekają właśnie na mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Dotacje dla nich zostały przewidziane w przeważającej mierze w zakresie innowacji, ochrony środowiska czy też działań na rynkach zagranicznych.

 

Premiowane projekty wysoce innowacyjne

 

W obecnej perspektywie finansowania, czyli w latach 2014-2020, fundusze europejskie ukierunkowane są przede wszystkim na pomoc innowacyjnym przedsiębiorcom. Przedsiębiorstwa wdrażające nowatorskie rozwiązania, aby zdobyć przewagę konkurencyjną na lokalnym i globalnym rynku, mogą pozyskać dotacje na wzbogacenie oferty o nowe produkty, głównie w oparciu o prace B+R. W sierpniu tego roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego planuje wesprzeć wysoko innowacyjne projekty wielkopolskich przedsiębiorców poprzez dotacje na inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialno-prawne ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (działanie 1.5.2).

 

W ramach programu WRPO 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, instytucja udzielająca wsparcia, którą jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ogłosi nabór wniosków na inwestycje w innowacje. Nabór dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Poziom dofinansowania, w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku wyniesie odpowiednio: mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45% wartości projektu, średnie przedsiębiorstwa – do 35% wartości projektu. Przy czym minimalna wartość projektu powinna wynosić nie mniej niż 50 tys. zł., maksymalnie zaś 5 mln zł. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo podania w ogłoszeniu o konkursie informacji o dopuszczalnej wartości projektu: 50 tys. zł – 1 mln zł. lub 1 mln. zł – 5 mln. zł. Minimalny wkład własny środków finansowych w przypadku ubiegania się o dofinansowanie powinien zostać udokumentowany w momencie składania wniosku i wynosić odpowiednio: w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw – 55% wartości projektu, natomiast w przypadku przedsiębiorstw średnich – 65%.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Otrzymane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na projekty wysoce innowacyjne – takie, których zadaniem będzie wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, innowacji produktowych oraz nie technologicznych poprzez inwestycje np. w środki trwałe w tym prace budowlane, wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej; wraz z wdrożeniem). Co ważne, zgodnie ze słownikiem pojęć funduszy europejskich (szerzej – w wytycznych) za innowacje uważa się zastosowanie rozwiązania, które nie było stosowane w skali kraju przez okres nie dłuższy niż co najmniej trzy lata oraz w skali świata nie dłużej niż pięć lat. Przez innowacje rozumie się tutaj wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub w znacznym stopniu ulepszonego rozwiązania, w odniesieniu do produktu czyli towaru lub usługi, procesu, marketingu czy też organizacji.

 

Najistotniejszą kwestią w przypadku decyzji o wnioskowaniu w ramach wyżej opisanego konkursu będzie dołączenie do dokumentacji konkursowej dokumentu potwierdzającego innowacyjność proponowanego rozwiązania, inwestycji, którą chcielibyśmy wdrożyć. To właśnie opinia o innowacyjności, wystawiona przez jednostkę naukową lub inną organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, bądź też stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową Izbę Gospodarczą, która nie jest powiązana z Wnioskodawcą, stanowi obowiązkowy element dokumentacji konkursowej.

 

Jeśli twoja firma chce skorzystać z dotacji, już teraz zacznij przygotowywać się do naboru, który rozpocznie się w sierpniu. Więcej informacji odnośnie aktualnych możliwości pozyskania dotacji znajdziesz też na stronie www.tcwp.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich. Powodzenia!